نشست شوراي سلامت اداري صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سعيد عبداللهي" روز چهارشنبه در نشست شوراي  سلامت اداري اين شهرستان كه در محل دفتر فرماندار برگزار شد اظهار داشت: مبارزه با فساد اداری  بايد با اتکاء به راه حل های جامع، نظام يافته و مستمر باشد.

فرماندار صدوق افزود:اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها باشد.

رئيس شوراي سلامت اداري صدوق با اشاره به اهميت موضوع سلامت اداري تصريح كرد: فساد و تخلفات اداري به اين دليل مورد توجه وبررسي قرارمي گيرند كه در ابعاد مختلف درون سازماني وبرون سازماني تأثير غيرقابل انكاري دارند.

عبداللهي پيامدهاي فساد اداري را بسيار معضل آفرين توصيف كرد و افزود: سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، رشوه خواری و اختلاس، كلاهبرداري، بي‏عدالتي، باج‏خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع، سرقت اموال و داراييهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران، افشاي اطلاعات سري و محرمانه سازمان و نظاير آن است كه به صورت فردي، گروهي و سازمان يافته پديدار مي گردد.

در ادام اين نشست اعضاي شوراي اداري به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پيرامون مواردي متعدي چون  مقررات، قوانين و تشريفات اداري ، واكنش كند نسبت به نيازهاي واحدها و سازمانها، فقدان فرهنگ برنامه ريزي درازمدت، فقدان ملاك هاي ارزشيابي مناسب ، عدم احساس مسئوليت درمصرف منابع، ساختارمتمركز، فقدان مشاركت كاركنان، عدم تعريف فرايند هاي سازماني ، بي توجهي به آموزش مستمر، جايگزيني هدفهاي فردي بجاي هدفهاي سازماني و عدم التزام به تحقق اهداف سازماني پرداختند.