افتخار آفرینی دانشجوی اشکذری

به گزارش روابط عموم یدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر این دانشجوی افتخار آفرین در مسابقات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی در رشته تنیس روی میز حائز مقام سوم انفرادی و مدال برنز این دوره از مسابقات شده است.