روز مدرسه معصومیه

در این بازدید که همزمان مدرسه قرآن نیزدر آن مرکز آموزشی افتتاح گردید فرماندار صدوق بر نقش محوری قرآن در سلامت روح و روان دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان تاکید کرد.

عبداللهی آشنایی دانش آموزان با اسامی شخصیت ها و بزرگان که بعضا مدارس به نام آنها نامگذاری شده است را ضرروی دانست و بر اجرای طرح روز مدسه که با تاکید استاندار یزد برای مدارس شهرستان لازم الاجرا گردیده است تاکید کرد.

طرح روز مدرسه به عنوان طرح فرهنگی شهرستان صدوق مورد تاکید وتوجه استاندار یزد قرار گرفته است، بر اساس این طرح در مناسبت های ملی و مذهبی و شخصیتی که نام مدرسه به نام یکی از بزرگان دین و شخصیت های معروف است جشنی در مدرسه گرفته می شود و دانش آموزان با شخصیت نام مدرسه خود آشنا می شوند.