صدور سند 343 قطعه از اراضی نهضت ملی مسکن مجومرد

 343سند طرح نهضت ملی مسکن شهر مجومرد صادر و تحویل مسئولان راه و شهرسازی شهرستان اشکذر شد.

گزارش_تصویری