آب منطقه رستاق 2 شبکه ای می شود

وی  هدف از ارائه این پیشنهاد را جداسازی آب شرب کوثر با آب چاه مصرفی عنوان کرد و خاطرنشان نمود:با اجرای این طرح مصرف آب هدفمند و در حد قابل توجه از مصرف بی رویه  آن جلوگیری خواهد شد.