بازدید کارشناسان سازمان بهزیستی کشور از شهرستان صدوق

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی صدوق،بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوی سازمان بهزيستي كشور ،دوتن از كارشناسان پيشگيري از معلوليتها اعزامي از سوی این سازمان، پايگاه دائم بينائي و شنوائي سنجي و موسسه سلامت سبز تحت نظارت اداره بهزيستي شهرستان صدوق را مورد بازديد قرار دادند و از نزديك در جريان نحوه خدمات دهي آنها قرار گرفتند .