رستاق دارای جاذبه‌های گردشگری و تفریحی بسیاری است. برخی از آثار تاریخی برجسته تاریخی عبارت اند از:

 • قلعه تاریخی
 • آساب آی
 • مسجد حاجی رجلی
 • خانه ناف اده
 • حمام تده
 • حسینیه سفد
 • موزه مرد شناسی (حمام باغتان)
 • مسجد رگ
 • آب انر هف باگیری صرآباد
 • شهر تارخی اسریه
 • مجموعه باغ ویر
 • گنبد تاج در ابرایم‌آباد
 • قلعه و خندقی در عآباد
 • خانقاه و آراماه سطان ممودشاه بدر آباد

امامزاده سیدحین بنرآباد