جلسه شورای CBR در اداره بهزیستی صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عممی اداره بهزیستی صدوق،بر اساس برنامه های مدون شده، جلسه شورای CBRبا حضور دکتر صباغ زادگان معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان یزد و معاون فرماندار صدوق در محل اداره بهزیستی این شهرستان تشکیل شد.

در این نشست مقرر شد در اولین فرصت مقدمات آموزش های لازم جهت مجریان طرح CBRفراهم گردد.