روابط عمومی به اضافه یک

در هفته جاری شاهد برگزاری همایشی با نام "روابط عمومی و توسعه" در سالن شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای یزد بودیم، جدای از تعارفات اداری و تعریف و تمجید، الحق و انصاف این همایش خروجی خوبی داشت که شایسته است در اینجا قدردان زحمات عزیزان متولی و بویژه مشاور محترم استاندار و رئیس روابط عمومی استانداری یزد باشیم.

"مهدی آذرمکان" مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور در این همایش به نقش ویژه و ارزشمند روابط عمومی ها در تصمیم گیری های  یک مدیر اشاره کرد و در تعبیری مناسب روابط عمومی یک سازمان را مشاور مدیر آن سازمان نامید.

حال سوال اساسی اینجاست، نقش مشاوره ای روابط عمومی در یک سازمان تا چه حد در راستای ارتقای سطح آن روابط عمومی موثر است؟

به نظر نگارنده نکته ظریفی در نقش مشاوره ای روابط عمومی نهفته است و در صورت تحقق آن می توان آن را به انقلابی در تاریخ روابط عمومی تعبیر کرد.

خوشبختانه در کشور ما مدیران به مشاوره و نقش ارزنده آن در تصمیم گیری ها خوب واقفند و اگر گریزی به تصمیم گیری های دولت های نهم ودهم داشته باشیم  در موارد  متعددی چون مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و حتی نقش مشاوران اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و امثالهم را در تعیین سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی درمی یابیم.

حال که روزنه ای برای تحول در زیرساخت های روابط عمومی  در این دو دولت فراهم گردیده است به خوبی جهت دهی روابط عمومی ها در راستای پیشرقت و ترقی مهیا گردیده است که  نمونه بارز این مهم آن نقش مشاوره ای روابط عمومی هاست ،هرچند از بزرگان عرصه روابط عمومی عنوان گردیده است که روابط عمومی بدون هیچ پیشوند و پسوندی صرفا روابط عمومی است.

روابط عمومی به عنوان یک رصدخانه سازمان که از یک سو تمامی اوضاع و احوال مرتبط را با واقع نگری و بدون هیچ اغماضی رصد می کند و با تحلیل و ارائه راهکار به مدیر انتقال می دهد و در دیگر سو با تصمیم سازی دوجانبه درون سازمان را با جامعه بیرون نه در تقابل یکدیگر بلکه در کناریکدیگر قرار می دهد ، اینجاست که توانسته است نقش مشاور یک مدیر را به خوبی ایفا کند و با تکنیک های فکری و هنری و خلاقیت خاص  تعامل دوسویه بین مردم و سازمان را پایه ریزی نماید.

نوشتن از هنر و نقش روابط عمومی نیازمند فرصتی بیشتر است اما به هرحال انچه اهل هنرهشتم را طی این چند سال خوشحال کرد توجه ویژه مدیران به مقوله روابط عمومی است و آنچه مورد انتظار همان هنرهشتمی ها  از مدیران است تحقق و عملی شدن نقش" به اضافه یک روابط عمومی" در سازمان است که بیش از پیش می تواند در جهت توسعه همه جانبه روابط عمومی و تحقق اهداف آن مفید  واقع شود.

البته نقش "به اضافه یک"روابط عمومی به   نقش ویژه آن در تصمیم گیری های یک مدیر تعلق می گیرد و نه به عنوان یک پیشوند یا پسوند بلکه به عنوان گامی اساسی در تقویت بنیان روابط عمومی هاست تا جایی که روابط عمومی به عنوان یک حرفه خاص و تاثیر گذار آن نقش واقعی خود را در تمامی نهادها و سازمان ها ایفا کند و بودن و نبودن آن با تمامی وجود احساس شود.

به امید توسعه و ارتقای بیش از پیش هنر هشتم و هنرهشتمی شدن افکار مدیران دلسوز این مرز و بوم...