نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري هاي رستاق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سعيد عبداللهي" روز سه شنبه در نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري هاي رستاق كه در محل دفتر اين شركت برگزار شد اظهار داشت: دولت نهم و دهم نگاه ويژه اي به عمران و آباداني در روستاها دارد.

فرماندار صدوق افزود: سياست دولت، رفع محروميت از روستاها و گسترش امكانات و افزايش خدمات به روستائيان مي باشد.

وي در اين نشست به اقدامات عمراني صورت گرفته توسط شركت تعاوني دهياري ها در مناطق مختلف شهرستان اشاره كرد و افزود: همكاري و همياري دهياري ها و مشاركت عموم مردم روستا عامل مهمي در افزايش عمران و آباداني در روستاها توسط شركت تعاوني دهياري ها مي باشد.

"علي اكبر اولياء" نيز در اين نشست اقدامات صورت گرفته توسط شركت تعاوني دهياري هاي رستاق را ارزنده توصيف كرد و خاطرنشان ساخت: اجراي دقيق طرح هادي روستاها و توجه ويژه به عمران و آباداني روستاها و نظارت بر فعاليت شركت تعاوني دهياري ها توسط بخشداري ها امري ضروري است.

نماينده مردم يزد و صدوق در خانه ملت به  وضعيت واحدهاي دامي روستاها اشاره كرد و اظهار داشت: انتقال اين واحدها به محدوده خارج از روستا و مكان يابي براي احداث واحدهاي دامي جديد باعث جلوگيري از شيوع بيماري هاي دامي خواهد شد.

شهرستان صدوق داراي دو شركت تعاوني در بخش هاي مركزي و خضرآباد مي باشد.