مهمترين هنرهاي دستي اين شهرستان گيوه دوزي مي باشد.